ะ้
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
 
     
ลูกประคบสมุนไพร
     
อโรคา แคปซูล ขมิ้นชัน
     
ผงสมุนไพร สูตร2 หลังคลอด
 
  
บอกเล่าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 
*คลิก*
 
 
ผลิตภัณฑ์ขายดี
ประจำเดือน กรกฏาคม 2552
 
     
อโรคา แคปซูล ฟ้าทะลายโจร
     
ยาหม่องไพล ตราพระอินทร์
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ Admin


             ชื่อผู้ใช้ :
             
             รหัสผ่าน :
             
   

 
 
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา
 

          ยารักษาโรค จัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรา วิถีชีวิตของคนไทย มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
โรคมาแต่โบราณ มีการปลูกสมุนไพรและทำยาใช้เองในแต่ละครัวเรือน การสืบทอดสูตรยาสมุนไพรนั้นจะมีการสืบทอดกันจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
     
          ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมของคนไทยมีความหลากหลายและแตกต่างกันในหลายๆด้านมีการรับอารยะธรรมตะวันตกรวมถึง
เรื่องการใช้ยารักษาโรคด้วย แต่การใช้ยาสมุนไพรของคนไทยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่อย่างแพร่หลาย เพียงแต่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตมากขึ้น การใช้ยาได้มีวิวัฒนาการตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการผสมผสานกับเทคโนโลยี มีการนำนวัตกรรมการผลิตที่
ทันสมัย มาใช้ในการผลิตยาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จนบางครั้งเรื่องยากลายเป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์ของผู้ผลิตเพียง
เพื่อหวังผลกำไรจนละเลยเรื่องคุณภาพของยาที่ได้
     
          โรงงานหมอยาไทยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ต้องการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสูตรยาที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย อีกทั้งต้องการสนับสนุนให้
เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในกลุ่มผู้ผลิต และต้องการใช้ประชาชนคนไทย ได้ใช้ยาไทยที่ดีมีคุณภาพ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนโบราณตาม
มาตรฐานขององการอาหารและยา เพื่อผลิตยาตามสูตรโบราณโดยมีการนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกร
พืชสมุนไพรที่ใช้ ปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ มีการคัดคุณภาพของวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณที่ดีซึ่งเรา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้บริโภค

 
  วิสัยทัศน์
 

          เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและยาจากสมุนไพรที่ได้มาตรฐานสากล

 
  ปรัชญา
 

          ยาไทย มาตรฐานสากล

 
  พันธกิจ
 

          ผลิตและพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

 
 
Untitled Document
หมอยาไทย
เลขที่ 18 หมู่ 16 ต.นิเวศน์   
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170   
โทร.(043)512637, 515451, 520052
Administrator
Copyright@หมอยาไทย101 by ake19jp & Austindelama all right reserved